CASGLU YNGHYD Y GORAU O GYNNYRCH CYMRU

Rydych yma: Hafan > Digwyddiadau

Digwyddiadau

Gweithdy "Mae ein Prydau yn Newid Bywydau" Larder Cymru efo Can Cook/ Well Fed

Dewch i weithdy "Mae Ein Prydau yn Newid Bywydau" Larder Cymru i ddysgu mwy am bartneriaeth Can Cook/Well Fed a sut gall eu model nhw helpu cymunedau fynd drwy'r argyfwng costau byw.

Come to Larder Cymru's "Our Meals Change Lives" workshop to learn more about the Can Cook/Well Fed partnership and how their model can help communities get through the cost of living crisis.

 

Siaradwyr Gwadd / Guest Speakers:

Robbie Davison - Can Cook/Well Fed

 

Gwybodaeth Ychwanegol / Additional Information

Cwmni bwyd yw Can Cook/ Well-Fed sy'n canolbwyntio ar fwydo pawb â bwyd gwych, waeth beth fo'u hamgylchiadau. Maent yn gweithio mewn partneriaeth â Chymdeithas Tai ClwydAlyn a Chyngor Sir y Fflint, yn y weminar hon byddwn yn dysgu mwy gan Robbie Davison (Rheolwr Gyfarwyddwr) am:

- Ethos y gwasanaeth sy'n seiliedig ar urddas, lles a chyfiawnder cymdeithasol a sut mae'r gwasanaeth yn gweithio gyda'r sector cyhoeddus, y sector breifat a'r trydydd sector.

- Y model Gallu Coginio/Wedi'i Fwydo'n Dda o gyflenwi parseli bwyd, pryd ar glud, prydau parod, bocsys prydau coginio gartref a siop symudol.

- Cynlluniau ar gyfer y dyfodol i ddatblygu a thyfu'r gwasanaeth.

- Cyfleoedd Cadwyn Gyflenwi i gynhyrchwyr lleol.

- Bydd cyfle i drafod, yn cynnwys sesiwn Holi ac Ateb.

---

Can Cook/ Well-Fed is a good food company focussed on feeding everybody great food, regardless of their circumstance. They work in partnership with ClwydAlyn Housing Association and Flintshire County Council, in this webinar we will learn more from Robbie Davison (Managing Director) about:

- The ethos of the service predicated on dignity, wellbeing and social justice and how the service works with the public, private, and third sectors.

- The Can Cook/ Well-Fed model of supplying food parcels, meals on wheels, ready meals, cook at home meal boxes and mobile shop.

- Future plans to develop and grow the service.

- Supply Chain opportunities for local producers.

- There will be an opportunity for discussion Q & A.

 

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Dafydd drwy dafydd.jones@mentermon.com neu ewch i'n gwefan lardercymru.wales

For more information contact Dafydd via dafydd.jones@mentermon.com or visit our website lardercymru.wales

17/11/2022
11:30 - 12:30

Book Gweithdy "Mae ein Prydau yn Newid Bywydau" Larder Cymru efo Can Cook/ Well Fed

Logo Larder Cymru

Gweithdy Gwerth Cymdeithasol Larder Cymru Medi 2022

Gweithdy Ar-lein

10:00 14/09/2022

Dewch i weithdy gwerth cymdeithasol Larder Cymru i ddysgu mwy am sut allwch chi ddangos bod eich busnes yn rhoi gwerth cymdeithasol i'r economi leol a sut y gall y sector gyhoeddus roi cyfleoedd newydd i'ch busnes chi.

Siaradwyr Gwadd:

  • Myrddin Davies
  • Greg Parsons - POM Support
  • Ashley Morgan - Social Value Portal
  • Katie Palmer - Synnwyr Bwyd Cymru / Food Sense Wales
  • Sarah Hopkins - Living Wage Foundation

 

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Dafydd drwy dafydd.jones@mentermon.com neu ewch i'n gwefan lardercymru.wales

14/09/2022
10:00 - 11:00

Book Gweithdy Gwerth Cymdeithasol Larder Cymru Medi 2022