CASGLU YNGHYD Y GORAU O GYNNYRCH CYMRU

Telerau ac Amodau

1. Termau

Drwy fynd i’r Wefan hon, sydd ar gael o lardercymru.wales, rydych yn cytuno i gael eich rhwymo gan Delerau ac Amodau Defnyddio’r wefan ac yn cytuno mai chi sy’n gyfrifol am y cytundeb gydag unrhyw gyfreithiau lleol perthnasol. Os ydych chi'n anghytuno ag unrhyw un o'r telerau hyn, fe'ch gwaherddir rhag mynd i'r safle hwn. Mae’r deunyddiau sydd wedi’u cynnwys yn y Wefan hon wedi’u gwarchod gan hawlfraint a chyfraith nod masnach.

2. Trwydded Defnyddio

Rhoddir caniatâd i lawrlwytho dros dro un copi o’r deunyddiau ar Wefan Larder Cymru ar gyfer gwylio dros dro personol, anfasnachol yn unig. Rhoi trwydded yw hyn, nid trosglwyddo teitl, ac o dan y drwydded hon ni chewch wneud y canlynol:

  • addasu neu gopïo’r deunyddiau;
  • defnyddio’r deunyddiau at unrhyw ddiben masnachol nac ar gyfer at unrhyw arddangos cyhoeddus;
  • ceisio tynnu unrhyw feddalwedd sydd ar wefan Larder Cymru oddi wrth ei gilydd;
  • tynnu unrhyw hawlfraint neu nodiannau perchnogol eraill o’r deunyddiau; neu
  • trosglwyddo'r deunyddiau i berson arall neu "adlewyrchu" y deunyddiau ar unrhyw weinydd arall.

Bydd hyn yn caniatáu i Larder Cymru derfynu pan fydd unrhyw un o’r cyfyngiadau hyn yn cael eu torri. Ar ôl terfynu, bydd eich hawl gwylio hefyd yn cael ei therfynu a dylech ddinistrio unrhyw ddeunyddiau a lawrlwythwyd sydd yn eich meddiant, boed hynny ar bapur neu ar ffurf electronig.

3. Ymwadiad

Darperir yr holl ddeunydd ar Wefan Larder Cymru “fel y mae”. Nid yw Larder Cymru yn gwneud unrhyw warantau, boed hynny’n cael ei fynegi neu ei awgrymu, felly nid mae’n negyddu pob gwarant arall. Ar ben hynny, nid yw Larder Cymru yn gwneud unrhyw sylwadau ynghylch cywirdeb na dibynadwyedd y defnydd o’r deunyddiau ar ei Wefan nac yn ymwneud fel arall â deunyddiau o’r fath nac unrhyw safleoedd sy’n gysylltiedig â’r Wefan hon.

4. Cyfyngiadau

Ni fydd Larder Cymru na’i chyflenwyr yn cael eu dal yn atebol am unrhyw ddifrod a fydd yn codi o ganlyniad i’r defnydd neu’r anallu i ddefnyddio’r deunyddiau ar Wefan Larder Cymru, hyd yn oed os yw Larder Cymru neu gynrychiolydd awdurdodedig y Wefan hon wedi cael gwybod, ar lafar neu’n ysgrifenedig, am y posibilrwydd o ddifrod o’r fath. Nid yw rhai awdurdodaethau’n caniatáu cyfyngiadau ar warantau ymhlyg neu gyfyngiadau atebolrwydd ar gyfer mân-iawndaliadau, efallai na fydd y cyfyngiadau hyn yn berthnasol i chi.

5. Diwygiadau ac Errata

Gall y deunyddiau sy’n ymddangos ar Wefan Larder Cymru gynnwys gwallau technegol, teipograffyddol neu ffotograffig. Ni fydd Larder Cymru yn addo bod unrhyw un o’r deunyddiau yn y Wefan hon yn gywir, yn gyflawn nac yn gyfredol. Gall Larder Cymru newid y deunyddiau sydd ar ei Gwefan unrhyw bryd heb rybudd. Nid yw Larder Cymru yn ymrwymo i ddiweddaru’r deunyddiau.

6. Dolenni

Nid yw Larder Cymru wedi adolygu’r holl safleoedd sy’n gysylltiedig â’i Gwefan ac nid yw’n gyfrifol am gynnwys unrhyw safle cysylltiedig o’r fath. Nid yw presenoldeb unrhyw gyswllt yn awgrymu bod Larder Cymru yn cefnogi’r safle. Mae defnyddio unrhyw wefan gysylltiedig yn risg i’r defnyddiwr ei hun.

7. Newidiadau i Delerau Defnyddio’r Safle

Gall Larder Cymru newid y Telerau defnyddio hyn ar gyfer ei Gwefan unrhyw bryd heb rybudd blaenorol. Drwy ddefnyddio ein gwefan rydych yn cytuno i gadw at y Telerau a’r Amodau Defnyddio hyn.

8. Eich Preifatrwydd

Darllenwch ein polisi preifatrwydd, os gwelwch yn dda.

9. Cyfraith Lywodraethol

Bydd unrhyw hawliad sy’n ymwneud â Gwefan Larder Cymru yn cael ei lywodraethu gan gyfreithiau prydain fawr heb ystyried ei darpariaethau gwrthdaro yn y gyfraith.